ಸಾಗಿರಲಿ ಕಾಯಕ, ಬದುಕು ಮುಗಿವ ತನಕ..

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ

ಹೊತ್ತಿಹ ನೊಗದ
ಭಾರಕೆ
ನಲುಗಿದೆ ದೇಹ,
ಮಿಡಿದಿದೆ ಮನವು
ನಿಡಿದಾದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು.
ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿಗಿದೆ ಇನ್ನೂ
ಕಾಯಕದ ಹಾದಿ.
ತಪ್ಪುವ ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು
ಧಣಿಯ ಚಾಟಿಯ
ಸ್ಮರಣಿಕೆ.

ಕೊಟ್ಟಿಹೆನು ಕತ್ತನು,
ನೊಗಕೆ,
ಮುಂದಿದೆ ಬದುಕಿನ
ಕಾಯಕದ ಹಾದಿಯು.
ದಣಿಯದಿರಲಿ ದೇಹ,
ಮನಸ್ಸು ,
ತಪ್ಪದಿರಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ,
ಸವೆಯದಿರಲಿ ಹಾದಿ..

ಸಾಗಿರಲಿ ಕಾಯಕ
ಬದುಕು ಮುಗಿವ ತನಕ.
ದಣಿದು ಸೋತ ದಿನ
ಜೀವನವು ಬಹು ಭಾರ
ಬಲು ಘೋರ..

“ಜೀವನದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸೋತ ಎತ್ತಿನ ಜೀವ ಕಟುಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ.”


Stay tuned, Until life is over.

I’m carrying
the yoke,
Because of the
burden the body is
tired and
mind sighed..

There is still much work
to be done.
work is worship..

I gave the neck to
the yoke
The road to life is
ahead of me.
Don’t let the body
and mind get tired..

Don’t let my steps
go wrong
Every wrong step
will be rewarded
by Whiplash..

Don’t let the
way to end,
Stay tuned
Until life is over.

That life of a
tired day life
can be too heavy
And painful..

Kamala Belagur.

“In the race of life, the life of winning bull is in the shelter, The life of the lost bull in the hands of the butcher.”

11 thoughts on “ಸಾಗಿರಲಿ ಕಾಯಕ, ಬದುಕು ಮುಗಿವ ತನಕ..

  1. Thank you friend for reading and sharing your views..
   For you here is the translated version..
   Stay tuned
   Until life is over.

   I’m carrying the yoke,
   Because of the burden, 
   the body is tired and
   mind sighed..
   There is still much work to be done.
   work is worship..

   I gave the neck
   to the yoke,
   The road to life is
   ahead of me.
   Don’t let the body and
   mind get tired.
   Don’t let my steps
   go wrong,
   Every wrong step will be
   rewarded by whiplash..

   Don’t let the 
   way to end,
   Stay tuned
   Until life is over.
   That life of a tired day
   can be very heavy
   And painful..

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s